ی فنجون قهوه

یکشنبه 20 مرداد 1392 ساعت 02:00

انگار هیچ اسمی نمیتونه اون بالا جا خوش کنه الا اسم ِ خودش ..

با هیچی نتونستم کنار بیام .. 

برچسب‌ها: عنوان